ИСТОРИЯ НА АВТОРСКОТО ПРАВО

Интелектуална собственост е термин, обозначаващ творби или изобретения, резултат от креативността на хората. Авторът получава права под формата на патент, авторско право или търговска марка.
Законите са създадени, за да насърчат креативността и да дадат възможност на създателя да получи ползи от своята оригинална идея.
Хронология на защитата
на интелектуалната собственост:
Закон за монополите
Индустриите са контролирани от гилдии и изобретения. Изобретателите получават 14-годишно изключително право на защита да управляват начина, по който се използват изобретенията им.
Закон на кралица Анна
Правата на автора могат да бъдат подновени за още 14 г. и обхващат пресъздаване и разпространение на изобретенията.
Парижка конвенция
Парижката конвенция е първата международна спогодба за защита при използване на изобретения в чужди държави.
Бернска конвенция
Бернската конвенция е първият закон за международна защита на всички форми на авторски продукт, в това число литературни произведения, песни, рисунки, опера, скулптура, живопис и т.н.
Мадридско споразумение
Мадридското споразумение въвежда международна регистрация на търговски марки.
Днес
Интелектуалната собственост е в основата на индустрии като аеронавтиката, архитектурата, фармацията, медийната и развлекателната индустрия.